Over Stichting Vrienden van de Alk

ANBI Nr
Stichting Vrienden van de Alk heeft een ANBI status. Dit brengt met zich mee dat een gift aftrekbaar is van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De stichting is bij notariële acte opgericht op 19 maart 2001. Ze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37095790.

RSIN
De stichting heeft ook een RSIN.
Dat is : 8100.24.391

Adres
Omdat het bestuur van de stichting 4 x per jaar vergadert, heeft de stichting geen eigen adres.
Vergaderingen zijn om de beurt bij of bij een van onze leden thuis, of op locatie van de school.

De Alk
Van Harenlaan 23
1813 KE Alkmaar
T: 088 920 90 00
E: info@dealk.heliomare.nl
Website: www.dealk.nl

Heliomare College Alkmaar
Afdeling voortgezet speciaal onderwijs
Amstelstraat 5
1823 EV Alkmaar
T: 088 920 90 60
E: hc-alkmaar@heliomare.nl
Website: www.heliomarecollege.nl

Over de school
De Alk is een school voor speciaal onderwijs voor leerlingen van 4 tot 20 jaar. Op dit moment bezoeken 230 leerlingen de Alk en volgen onderwijs dat is afgestemd op hun specifieke hulpvraag in verband met een verstandelijke beperking, bijkomende fysieke beperkingen en vormen van autisme.

Op De Alk bereiden de leerlingen zich voor op hun rol in de maatschappij. Zij willen werken voor een echt salaris of in de vormvan dagbesteding, zo mogelijk zelfstandig wonen, met of zonder begeleiding en meedoen in sport, vrije tijd en in burgerschap. Daar is veel voor nodig. En niet alles kan betaald worden van het onderwijsbudget.

Daarom heeft De Alk goede vrienden.

Onze doelstellingen
De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de belangen van de verstandelijk of meervoudig gehandicapte kinderen in het onderwijs, in het bijzonder die kinderen die op de school De Alk, gevestigd te Alkmaar, onderwijs volgen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting
De stichting Vrienden van De Alk is een onafhankelijke stichting, die in goede samenwerking met de directie van de ZMLK school De Alk en Heliomare College Alkmaar en het bestuur van de overkoepelende stichting De Ruimte ernaar streeft om fondsen te werven die besteed worden voor bijzondere voorzieningen of activiteiten voor de kinderen van De Alk. De stichting Vrienden van De Alk is verantwoordelijk voor de beslissingen over de besteding van de middelen.
De stichting streeft er naar om de totstandkoming van bijzondere voorzieningen te steunen die vanuit het bestaande overheidsbeleid er niet zouden komen of niet realiseerbaar zouden zijn in de gewenste vorm.

Wie we zijn
Wij zijn het bestuur van Vrienden van de Alk en stellen ons graag aan je voor.

  • Martijn Veldkamp, Voorzitter
  • Leonard Gerritsen, Algemeen lid
  • Roosmarijn Bontje - van der Werf Algemeen lid
  • Annemiek van Beek, Penningmeester

Geen van de bestuursleden wordt betaald, wij zijn allemaal vrijwilligers.

Documenten
Belangrijke documenten van onze stichting: